پلن طبقات بلوک A

پلن A1

پلن A2

پلن A3

پلن A4

پلن A5

پلن A6

پلن A7

پلن A8

پلن طبقات ا الی 14

بلوک A مجموعا 21 طبقه دارد و در 10 پلن مختلف طراحی و ساخته شده است.

از طبقه اول تا چهاردهم واحدها در پلن های A1 تا A8 و از طبقه پانزدهم تا بیست و یکم با تغییر دو واحد به پلن های A9 و A10 در هر طبقه 8 واحد، مجموعا از 168 واحد یک خوابه و دو خوابه برخوردار می باشد.

حداقل متراژ واحد ها نیز 85 مترمربع و حداکثر متراژ 140 مترمربع است.

همچنین کل طبقات بلوک A به مساحت 15/930 مترمربع زیر بنای مفید مسکونی به همراه مشاعات شامل راه پله اضطراری، راهروهای ارتباطی و دو دستگاه آسانسور 13 نفره می باشد.