پلن طبقات بلوک B

پلن B1

پلن B2

پلن B3

پلن B4

پلن B5

پلن B6

پلن B7

پلن طبقات ا الی 21

طبقه اول تا بیست و یکم بلوک B به مساحت 14/138 مترمربع زیر بنای مفید مسکونی به همراه مشاعات شامل راه پله اضطراری، راهروهای ارتباطی و دو دستگاه آسانسور 13 نفره ساخته شده است.

این بلوک 21 طبقه دارد که واحدهای طبقه اول تا بیست و یکم آن در پلن های B1 تا B7 ساخته شده که هر طبقه 7 واحد و مجموعا 147 واحد یک خوابه و دو خوابه را شامل می شود.

حداقل متراژ واحد ها نیز 85 مترمربع و حداکثر متراژ 120 مترمربع می باشد.