پلن طبقات بلوک D

پلن D1

پلن D2

پلن D3

پلن D4

پلن D5

پلن D6

پلن طبقات ا الی 13

بلوک D دارای 21 طبقه بوده و در 10 پلن مختلف ساخته شده است.

از طبقه اول تا سیزدهم واحدها در پلن های D1 تا D6، از طبقه چهاردهم و پانزدهم با تغییر دو واحد به پلن های D7 و D8 و از طبقه شانزدهم تا هجدم با تغییر دو واحد به تیپ های D9 و D10، مجموعا از 108 واحد یک خوابه و دو خوابه برخوردار می باشد.

هر طبقه نیز شامل 6 واحد است که حداقل متراژ واحد ها 78 مترمربع و حداکثر متراژ 134 مترمربع است.

همچنین مساحت کل طبقات بلوک D شامل 10/836 مترمربع زیر بنای مفید مسکونی به همراه مشاعات شامل راه پله اضطراری، راهروهای ارتباطی و دو دستگاه آسانسور 13 نفره می باشد.