امکانات رفاهی

در برج های دانا به منظور دسترسی بهتر امکانات رفاهی و تجاری متعددی تعبیه شده است