پلن طبقات بلوک C

پلن C1

پلن C2

پلن C3

پلن C4

پلن C5

پلن C6

پلن طبقات ا الی 13

بلوک C دارای 21 طبقه بوده و در 8 پلن مختلف طراحی احداث شده است.

از طبقه اول تا سیزدهم واحدها در پلن های C1 تا C6 در هر طبقه 6 واحد، و از طبقه چهاردهم تا بیست و یکم با تغییر در دو واحد به پلن های C7 و C8 در هر طبقه 5 واحد، مجموعا 118 واحد مسکونی یک خوابه و دو خوابه را شامل می شود.

حداقل متراژ واحد ها نیز 67 مترمربع و حداکثر متراژ 149 مترمربع هستند.

همچنین کل طبقات بلوک A دارای مساحت 9/989 مترمربع زیر بنای مفید مسکونی به همراه مشاعات شامل راه پله اضطراری، راهروهای ارتباطی و دو دستگاه آسانسور 13 نفره می باشد.